•   Habrovanský zámek

Pravidla pobytu

Každá osoba má svá práva, která jsou respektována a současně respektuje práva druhých. Podle zákona č. 108/2006 Sb.,§2 o sociálních službách, sociální služba vychází z individuálně určených potřeb osob. Působí na osoby aktivně a podporuje rozvoj jejich samostatnosti. Vycházíme z tohoto zákona a naše uživatele v tomto podporujeme.

Společenské prostory

Uživatel se může pohybovat po zařízení neomezeně ve všech vnitřních i venkovních prostorech.

Ubytování

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Umožňujeme ubytování i párů. Pokoje přiděluje vedoucí zařízení. Pokoje jsou vybaveny nábytkem. Uživatel může mít na pokoji vlastní elektrospotřebiče. V maximální míře zachováváme soukromí uživatele, do pokoje se vstupuje po zaklepání.

Úklid a údržba

Uživatel je povinen udržovat pokoj v čistotě, dle míry svého zdravotního stavu. V případě potřeby úklidu na pokoji, praní osobních věcí, žehlení osobních věcí je možné jen se souhlasem uživatele.

Hygiena

Uživatel je povinen, s ohledem na svůj zdravotní stav, dodržovat základní hygienické návyky. K dispozici jsou 24 hodin denně koupelny. Uživatel si může v případě potřeby dohodnout čas potřebné hygieny s personálem.

Strava

Uživatelé si hospodaří samostatně, v případě potřeby se obrátí s pomocí na vedoucí chráněného bydlení. Zaměstnanci pomáhají klientovi s nakupováním potravin, vařením. Klient může smluvně odebírat oběd dle externího dodavatele.

Návštěvy

Návštěvy mohou přijít kdykoliv a to v době od 6,00 do 22,00 hodiny. Návštěvy mohou i na pokoj uživatele. Je vhodné návštěvu nahlásit personálu.

Pobyt mimo zařízení

Opuštění CHB zcela závisí na vůli uživatele, je však vhodné o tom informovat personál. Plánuje-li uživatel pobyt mimo zařízení, oznámí tuto skutečnost nejméně 2 pracovní dny předem vedoucí CHB.

Sledování televize, poslech hudby

Uživatelé sledují televizi ve společných prostorech na základě společenské dohody. V době nočního klidu je nutné ztišit hlasitost přístroje nejen ve společenských prostorech, ale i na jednotlivých pokojích.

Finance

Uživatelé mají své peníze v hotovosti na pokojích či uloženy na osobních účtech. Za případnou ztrátu těchto finančních prostředků nenese chráněné bydlení odpovědnost. Jakékoliv pohyby s penězi (poštovní poukázky) stvrzuje uživatel svým podpisem, který může být nahrazen souhlasem opatrovníka je-li ustanoven.

Kulturní aktivity

Kulturní a společenské akce na základě domluvy zajistí vedení CHB. Na kulturní akce mimo město je možné zajistit dopravu služebním vozidlem nebo služebním autobusem.

Zákazy

V souladu s platnými zákony ČR je v chráněném bydlení zakázáno přechování střelných zbraní, jedovatých, výbušných a hořlavých látek a držení či používání omamných látek.

  • V chráněném bydlení není bez souhlasu ředitele povoleno chovat zvířata.
  • Fyzické, psychické i slovní násilí je zakázáno.
  • S ohledem na požární bezpečnost je zakázáno kouřit mimo vyhrazené prostory.

Způsoby řešení porušení pravidel

Klient, popřípadě jeho zákonný zástupce (opatrovník) je seznámen s pravidly pobytu při podpisu smlouvy. Svým podpisem klient stvrzuje, že porušování těchto pravidel může být důvodem k vypovězení smlouvy o poskytování služby sociální péče. Klient je povinen pravidla pobytu dodržovat.