•   Habrovanský zámek

 • Hlavní strana
 • Úvod
 • Chráněné bydlení Vyškov
 • O poskytované službě

O poskytované službě

Poslání

Chráněné bydlení Vyškov je pobytová sociální služba, která poskytuje bydlení a péči uživatelům podle jejich potřeb tak, aby mohli v maximální možné míře žít běžným způsobem života.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby s tělesným postižením, které mají sníženou schopnost samostatnosti a soběstačnosti. Vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci nejsou již schopni zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a tudíž potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

Cíl služby

Spokojené žití v chráněném bydlení s individuální péčí a snahou poskytnout uživatelům pomoc a podporu v oblastech, které již nezvládají a to při zachování jejich vlastní důstojnosti a základních lidských práv.

Principy poskytování sociální služby

 • Respekt a úcta k člověku
 • Důraz na dodržování základních lidských práv a svobod
 • Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 • Individuální přístup
 • Respektování názoru uživatele
 • Pozitivní motivace

Službu neposkytujeme osobám

 • Nespadajícím do naší cílové skupiny
 • S osobními cíly, které nejsme schopni v rámci chodu zařízení naplnit
 • S takovou smyslovou či metabolickou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách zařízení
 • Vyžadující uzavřené oddělení či zvýšený dozor
 • Mající potřebu celodenní ošetřovatelské péče
 • S akutním infekčním onemocněním, jehož stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • S poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Závislým na alkoholu, na návykových látkách, hracích automatech