•   Habrovanský zámek

GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Habrovanský zámek, p.o., je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Habrovanský zámek, p.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Habrovanský zámek, p.o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • poskytování sociálních služeb
  • poskytování ošetřovatelské péče a
  • zajišťování smluvních vztahů

Kontaktní adresa správce:

Habrovanský zámek, p.o.

Habrovany 1, 683 01 Habrovany

IČ: 70921245

telefon: +420 517 305 111

e-mail: info@habrovanskyzamek.cz

ID datové schránky: ywukkib

Organizace Habrovanský zámek, p.o. se připojuje ke kodexu vydanému MPSV a dle doporučení nemá povinnost zřizovat funkci Pověřence. Přesto organizace zřídila kontaktní osobu s funkcí referenta pro ochranu os. údajů, který tímto zveřejňujeme.  Na tento kontakt se můžete obrátit s dotazy týkající se ochrany osobních údajů.

Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:

Habrovanský zámek, p.o.

Habrovany 1, 683 01 Habrovany

IČ: 70921245

telefon: +420 517 305 111

e-mail: REFERENTOOU@habrovanskyzamek.cz

ID datové schránky: ywukkib

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány  pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Publikované fotografie jsou zpracovávané na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1) a nařízení EU 679/2016). Správce nemůže, vzhledem k technickým omezením a nákladům na ochranu, a z povahy fungování internetu, nést odpovědnost za případné další šíření fotografií a multimediálních dat, např. na sociálních sítí a obecně za zpracování třetí stranou.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného zařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.